โรงพยาบาลรัตนวาปี วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลชุมชนชายแดนชั้นนำด้านเทคโนโลยี ภาคีเข้มแข็ง ระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ”